Voorbeeldcases

Geschreven door Wim in opdrachten

Omdat we aan de slag gaan met het DNA van de organisatie en gedragen veranderingen willen realiseren, werken we niet met standaardpakketten. Elke verandering, elk proces en elke opdracht begeleiden op maat en op tempo van onze klant.

Hieronder vinden jullie 3 voorbeeldcases waarbij we vanuit onze unieke aanpak het veranderingsproces begeleidden.

 

Casus 1: Missie, visie en strategie

Doel: Een gedragen missie die richting geeft onze organisatie en medewerkers.

Proces:

·        Denkoefening: welke van deze 20 waarden associeer je met de organisatie en waarom (werkgroep).

·        Facebookpoll: welke van deze 10 waarden associeer je met de organisatie (intern).

·        Feedback-oefening op huidige missie en visie (extern en intern).

·        Facebookpoll: welke van deze woorden moeten in de nieuwe missie en visie een plaats vinden? (intern)

·        Opmaken en feedback op voorlopige versies.

·        Verklaren en aanpassen van de terminologie.

·        Goedkeuring waarden, missie en visie op het managementteam.

Resultaat:

·        5 waarden en een nieuwe missie en visie.

·        Medewerkers die verbonden zijn met de missie en visie en die verbondenheid ook intern en extern uitdragen.

·        Extra bijlage met daarin de betekenis van woorden en uitleg wat de definitieve tekst niet gehaald heeft.

·        Visualisatie op de site, op een muur in het kantoor, vraag naar de bijdrage van elke medewerker aan de missie en visie op een evaluatiegesprek.

 

Casus 2: Organisatiestructuur

Doel: Een helder organigram met duidelijke beslissingsmandaten.

Proces:

·        Een luisterfase waar op verschillende niveaus (intern en extern) met open vragen gepolst en geluisterd werd naar frustraties en onduidelijkheden.

·        Een draagvlakfase waar op verschillende niveaus online en ter plaatse feedback werd gevraagd op eerste voorstellen.

·        Een schrijffase waar alle feedback werd omgezet in voorlopige documenten.

·        Een fase waar toegewerkt werd naar een beslissing door de algemene vergadering.

·        Een fase waar alle veranderingen werden geïmplementeerd, verduidelijkt naar alle medewerkers en werd toegepast.

·        Een moment een jaar na de implementatie ter evaluatie.

Resultaat:

·        Een document  met de schets van het afgelopen proces.

·        Een document met verklarende terminologie.

·        Een document waar het verhaal achter de keuzes duidelijk gemaakt wordt.

·        Een organogram met daarin duidelijk gemaakt waar wat beslist en door wie.

·        Een huishoudelijk reglement voor de algemene vergadering en het bestuursorgaan.

·        Een document over de verschillende functies met bijhorende verantwoordelijkheden, rollen en taken.

·        Een plan van aanpak voor de verdere implementatie.

 

Casus 3: Teamwerking

Doel: Een heldere taak- en rolverdeling in het team.

Proces:

·        Informeren over “wat is een sterk team”.

·        Analyse huidige situatie met sterktes en groeikansen.

·        Brainstorm en aflijnen gezamenlijk doel.

·        Brainstorm wat er nodig is om het doel meer te gaan bereiken.

·        Omschrijving verwachtingen bij de taken en rollen.

·        Keuze op basis van talenten en goesting.

·        Aanpak verdeling overgebleven rollen en taken.

·        Afspraken over evaluatie en bijsturing.

Resultaat:

·        Een heldere taak- en rolverdeling.

·        Cultuur om op frequentie basis open te communiceren over verwachtingen die wel of niet bij een bepaalde taak of rol hangen.

·        Gezamenlijk doel en goesting om dat na te streven.

Meer weten? Contacteer ons.